STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DOLINY PRĄDNIKA
" NASZA DOLINA"   Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika
 2. Nasza Dolina" zwane dalej Stowarzyszeniem.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 "Prawo o stowarzyszeniach" oraz postanowień niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej "Nasza Dolina"

§2

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Prądnik Korzkiewski gm. Wielka Wieś, zaś terenem działania jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§4

 Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i z nimi współpracować.

§5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych działań może zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

Może również wydawać legitymacje i odznaki. Może również posiadać logo. Wzór pieczątek, emblematów Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

  §8

  Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie :

 • Prowadzenia działań mających na celu integrację i rozwój lokalnej społeczności.
 • Propagowania ochrony dóbr kultury i tradycji.
 • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Upowszechniania ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu.
 • Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Promocji i rozwoju regionu.
 • Wspierania edukacji i rozwoju intelektualnego.
 • Przeciwdziałanie patologii społecznej.

§ 9

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-sportowym
 4. Zbieranie, opracowywanie i publikowanie materiałów o charakterze historycznym.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia - prawa i obowiązki

§ 10

 • Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 • Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
  • a. zwyczajnych
  • b. wspierających
  • c. honorowych
 • Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym zostaje się złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu.
 • Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla działalności i rozwoju Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są przyjmowani przez walne zgromadzenie na wniosek zarządu stowarzyszenia.
 • Członkiem Stowarzyszenia nie może zostać osoba działająca na szkodę wsi.

§ 11

 1.   Członkowie zwyczajni maja prawo do :
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
  • aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów.
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
  • regularnego opłacania składek.

§ 13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek :
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 • wykluczenia przez Zarząd z powodu :

  - łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  - notorycznego nie brania udziału w pacach Stowarzyszenia,
  - nie płacenia składek przez okres pół roku,
  - utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  - śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby
  - łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  - notorycznego nie brania udziału w pacach Stowarzyszenia,
  - nie płacenia składek przez okres pół roku,
  - utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  - śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rodział IV

Władze Stowarzyszenia

  § 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są :
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd Stowarzyszenia
  • Komisja Rewizyjna
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji , której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 16

 

 1. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (kworum) uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
 2. Przy braku kworum głosowanie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu, 20 min później, przy obecności 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 17

  Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

  Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, jako sprawozdawcze oraz raz na 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając jego członków o terminie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed jego planowanym terminem. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od pierwszego terminu.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków.
 6. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd :
  • z własnej inicjatywy
  • na żądanie członków komisji Rewizyjnej
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 • uchwalanie statutu i jego zmian
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich, innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od nich
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członkówStowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

     Zarząd

  § 20

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa i 2 wiceprezesów , których wybiera spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy :

 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 • przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

Komisja rewizyjna

§ 22

 1. Komisja rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 • eprawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia . oraz o zebrania Zarządu.

Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia

§ 24

 1.   Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  • składki członkowskie
  • darowizny, zapisy i spadki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, dotacje, subwencje, lokaty, udziały.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane tylko na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Postanowienia końcowe.

§ 25

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

STOWARZYSZENIE

 Cel Stowarzyszenia
 Zarząd
 Statut
 Deklaracja członkowska
 Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika "Nasza-Dolina", Prądnik Korzkiewski,  e-mail: nasza.dolina@gmail.com